حرفهای مادوتا

سعی ام این است بنویسم تا خالی شوم از غصه و گاهی تقسیم کنم شادی را

اسفند 00
1 پست
شهریور 94
1 پست
آذر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست