دست وپام بسته اس*

چند روزیه که حرف رفتن زده میشه... منم دلم میخواد برم اما انگار نمیشه

قسمت نیست ... بازهم اون گوی سبقت رو ربوده و داره میره...و من دست وپام بسته س

و من لیاقت ندارم که برم و اون باید بره کسی که لیاقتشه که بره و از نزدیک دوباره

دیداری وسلامی تازه کنه ... د لم گرفته قد یه دنیا... بازم میام مینویسم تا روزی که بخواد بره

/ 0 نظر / 9 بازدید