مرگ*

همیشه از خدا خواستم من و زودتر از عزیزانم ببره 

 

با خودم فکر میکنم یعنی میشه؟؟؟؟؟ میشه این خواسته من و 

خدا به اجابت برسونه؟؟؟

وقتی بهش فکر میکنم اول شیرینه ولی بعد تلخیش دهنم و تلخ میکنه 

ذهنم و تلخ میکنه ... مرگ:سخته به خاطر اعمالی که میدونم خوب نبودن

به خاطر بچه هایی که دوستشون دارم ... به خاطر همسری که عاشقشم...

به خاطر مادری که دستاش و میبوسم...به خاطر پدری که میخوامش...

اما اخرش بازهم به این برمیگردم من طاقت ندارم باشم و اونها نباشن

پس خدایا : من و زودتر ازعزیزانم ببر هیچی دیگه ازت نمیخوام

************ 

فکر مرگ داغونم میکنه اما اگر یاد مرگ نباشه هرغلطی دلمون بخواد

میکنیم...

خدانوشت: عاشقتم اشتیاقی دارم برای رسیدن به تو که نسبت به هیچ چیز

ندارم اما اگر پاکم کنی میتونم سربلند بیام پیشت ....

/ 0 نظر / 12 بازدید