داستان همسر نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

یا شاهد و یا ناظر

پسرکی با لبان رنگ پریده  که به سفیدی میزد همچون پیراهنش  وموهای صاف  به یک طرف افتاده  که نشان از شانه کردنی مرتب  داشت به طرفم می آمد. خنده ای بر لبش بود و با هرچند گام که برمی داشت  نگاهی به راست و چپش میکرد هرچه نزدیکتر میشد استرس بیشتری در صورتش پیدا میشد هنوز به من نرسیده بود که پایش به  سنگی گیر کرد و تعادل خود را از دست داد بیشتر استرس در وجودش  پیدا شد به طرفش گام برداشتم.با سلامی به مهربانی و لبخندی بر صورت به استقبالش رفتم سلامی زیر لبی کرد و درست در مقابلم ایستاد ودستم را که به طرفش دراز بود را گرفت، دستان لاغر و استخوانیش توان فشار چندانی نداشت دستش را رها نکردمو بطرف راست خودم کشاندمش و گامهای خود را ارام ارام به طرف مزار شهدا برداشتم در کنارم بود مانند پسری در کنار پدرش گفتم شما محمد  هستی؟  با لهجه شیرین خودش  جواب داد بله .. گفتم دارم میروم مزار شهدا شما هم می آیی؟ چشمانش را به راست و چپ گرداند و با حالت اکراه مِن مِن حرف زد ته جملش این بود میام.  تو دلم باخودم گفتم: بچه ، باید هم دوست نداشته باشه بیاد... سرعتی به قدمهای خودم دادم و دستش که پر از عرق شده بود را رها کردم به کف دست قرمزش نگاهی کرد  دستان لاغرش را به هم  مالید و دنبالم شروع به حرکت کرد.

گفتم : محمد  صدای زیبایی داشتی و خیلی قشنگ مکبر ایستاده بودی..

خنده ای بر لبان باریکش نقش بست و گفت: بله حاج اقا من مدرسه همیشه مکبر می ایستم دو بار هم که مدیر نبودامام جماعت مدرسه شدم.گفتم به به پس شماهم

یه پا امام جماعت هستی ..

خنده ای از ته دل کرد و گفت : نه... !

گفتم کلاس چندی؟ فورا جواب داد: دوم بودم میروم سوم..

از کنار  مغازه بقالی که رد میشویم صاحب مغازه با چشمانی که هر لحظه ترس آن میرفت از کاسه چشمش بیرون بیفتد به من نگاه میکرد و با پیرزنی که روی جعبه نوشابه دم در نشسته بود پچ پچ میکرد  سلامی دادم . دست پاچه گفت: سلام علیکم حاج اقا بفرمایید. تشکری کردم و گفتم:میروم مزار شهدا بر میگردم مزاحمتان میشوم و حرکتم را ادامه  دادم ..

پسرک دور و برم جا عوض میکرد گاهی به سمت چپ و گاهی به سمت راست میرفت دیگر داشتم گیج  میشدم گفتم چقدر جنب و جوش داری تو پسر.همین است که  لاغر مانده ای. دوباره خندید و دندانهای سفیدش که مرتب کنار هم قرار گرفته بودند به زیبایی خنده اش می افزود .

چند قدمی مزار شهدا رسیده بودیم پرسیدم: این روستا چند شهید دارد.گفت: پنج شهید و دوان دوان رفت و قوطی ای را برداشت  و از شیر ابی که  اول قبرستان بود آب کرد همینطور مانند ادمک کوکی به طرف قبور شهدا دوید اب را پاشید روی یکی از قبور و شروع کرد به دست کشیدن روی قبر شهید. و کنار همان نشسته بود. نمیدانم داشت شعر میخواند یا... نمیدانم نزدیک  قبور شهدا که شدم یکی یکی نگاهی به عکسهای شهدا کردم چهره های نورانیشان به بهشتی بودنشان گواهی میداد قبرها قدیمی بودند الا همان قبر اخری که جدید بود گفتم:چرا برای اینها اب نریختی؟نباید همیشه سر قبرخوشگل تر بروی شهدا باهم هیچ فرقی نمیکنند نگاه کن به یکی از قبرهای قدیمی اشاره کردم و گفتم. ببین چهره این  یکی را خیلی برومند است فکر کنم فرمانده بوده ....

پسرک سرش پایین بود صورتش قرمز شده بود وزیر چشمی به من نگاه میکرد

ناگهان پسرک مثل تیری که از چله خلاص بشود شروع به دویدن به طرف روستا کرد..

در دلم گفتم ببین ما روی دیوار چه کسی داریم یادگاری مینویسیم...

کمی ماندم و بعد به طرف روستا حرکت کردم. پیرمرد مغازه دار دم در مغازه ایستاده بود و مرا بر انداز میکرد. نزدیکش شدم بلند سلام کردم دستی به سینه گذاشتم یخش باز شد و سلامی گفت و ادامه داد حاج اقا چه کارش داشتید اشک بچه یتیم را در اوردی یخ کردم گفتم منظورتان محمد است؟ بچه یتیم است؟ نمی دانستم. گفت:پدرش 6ماه قبل در کردستان شهید شد قبرش را مگر ندیدی و...

نمیدانم مغازه دار چه میگفت دیگر فقط صدای هوم هوم صدا می شنیدم....

تصمیم گرفتم  حتما نماز مغرب از دلش در بیاورم.

کتاب زیبایی را از داخل ساکم در آوردم و همراه خودم به مسجد بردم اذان را گفتند ولی از محمد خبری نبود مکبر کس دیگری بود هنوز محمد نیامده بود بعد ازنماز به پشت سر نگاه کردم ولی درون جمعیت ندیدمش..

به پسری که تقریبا هم سن و سال محمد بود وداشت میکروفون را جلوی من تنظیم  میکرد گفتم:محمد همان پسری که ظهر مکبر ایستاده بود را اگر دیدی  بگو کارش دارم . میشناسیش که؟ گفت بله. راستی فامیلی اش چیست؟ گفت:فرزانه،سید محمد فرزانه.

-عجب!!پس سید هست... تاآخر سخنرانی سرگردانم ولی پیدایش نکردم.

اخر سخنرانی به همان پسرک گفتم کارت دارم. جلو امد و پرسیدم اسم شما چیه؟

گفت: امیرحسین...

گفتم امیر حسین خانه سید محمد را یاد داری؟گفت :آره همین نزدیک مسجد است

گفتم:ممنونت  میشوم من را تا انجا ببری

بدون هیچ مکثی گفت:باشه

خانه شان نسبت به خانه های روستایی خوب  بود دیوار های اجری و بلند

در زدم دخترکی دوان دوان آمد پشت در، در راباز کرد تا روحانی پشت در دید جاخورد. گفتم: سیدمحمد هست بگو بیاید کارش دارم.

مکثی کرد و چند قدمی به طرف خانه برداشت و برگشت و گفت: حاج اقا محمد خوابه بیدارش کنم؟؟ گفتم نه بیا این کتاب را ببر و بده به او.. بگو فردا صبح ساعت 8 بیاد مزار شهدا. کتاب را دادم و برگشتم صبح زودتر خودم را به مزار شهدا رساندم قوطی را برداشتم و پر از اب کردم و به قبر نزدیک شدم نوشته بود سید ابراهیم فرزانه....

قیافه نورانی و مردانه و مهربانی داشت قبر را قشنگ شستم و چند گل از بوته های اطراف کندم و بر سر مزار شهید گذاشتم دیدم از دور دست خواهرش را گرفته می آید خواهر6 -7 ساله اش  چادرسفید با گلهای قرمز پوشیده بود که با وزش باد گویا قصد جدا شدن  داشت و دختر مظلومانه چادرش را دو دستی چسبیده بود که باد نبرد نزدیک که شدند چند قدم جلوتر رفتم باخنده گفتم سلام سید محمد خوبی؟ خنده ای شیرین کرد و گفت سلام حاج اقا خواهرش هم سلام کرد. جواب سلامش را به گرمی دادم..

گفتم:به به چه خانم با حجابی بیاین اینجا بشینیم ، کنار قبر پدرشان نشستیم گفتم سید محمد اسم خواهرت چیه؟ گفت:فاطمه. گفتم : به به سیده فاطمه. چه اسم قشنگی. دخترمنم اسمش فاطمه است. میخواهی عکسش را نشان بدهم گفت :بله. دست بردم و گوشی را ا ز جیبم در اوردم عکسی بود که دخترکم را بغل گرفته بودم به طرفش بردم نگاهی کرد و خیره شده بود به عکس. اول متوجه نشدم چرا بغض کرد ومن یک دفعه متوجه شدم گوشی را برگرداندم  داخل جیبم و گفتم : البته الان چند روزی هست که او من را ندیده حتما دلش تنگ شده دعا میکنم که هر کجا که هست خدا او را شاد و خوشحال نگه دارد.راستی من مطمئن هستم پدر شماهم الان همین دعا را برای شما میکند او دوست  دارد شما خوشحال باشید شاد باشید بخندید بازی کنید درس بخوانید ..

آثار خوشحالی کم کم در چهره هردوشان مشخص شد و دردلم خوشحال شدم از اینکه توانستم کمی ارامشان کنم..

از جیبم چند شکلات دراوردم و به طرفشان دراز کردم با دست دست کردن برداشتند. شروع کردم به خودمانی صحبت کردن کم کم رویشان باز شد و شروع به صحبت کردند گاه گاه میخندیدند با هر تبسم انها دلم شاد می شد حدود نیم ساعتی بودیم گفتم خب برویم داخل روستا سه تایی به راه افتادیم نزدیک مغازه که شدیم گفتم :سید محمد شما بروید خانه، نگرانتان نشوند من اینجا کار دارم. پیرمرد پشت دخل نشسته بود مثل  دیروز با پیر زن پچ پچ میکرد و به من نگاه میکرد خنده مرموزانه ای کرد. سلام کردم تند سلامم را جواب داد گفت :حاج اقا ازت خوشم امد.. دیر امدی زود شروع کردی.

اخم ها را در هم کشیدم و گفتم: منظورتان را متوجه نشدم ؟

گفت ای حاج اقا ما که از خودتان هستیم می گویند دیشب درب خانه فرزانه دیدندتان...

گفتم : خب رفتم که رفتم مگر چه شده؟

گفت: ای حاج اقا می گن دوری چند روزه خانم را تحمل نکردی رفتی.....

دوباره همان هوم هوم صدا را فقط شنیدم و لبهای پیرمرد که تکان می خورد و دیگر هیچ...

---------------------------------- میتواند ادامه داشته باشدان شاالله-----------

/ 19 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سپیدار

عیدت مبارک صدسال به این سالا[لبخند]

بانوی بهار

این داستان باید ادامه داشته باشه به نظرم اگر ب زبان محاوره بود ملموستر بود ولی چادرسفید دخترک منو یاد چادر دخترت انداخت

طهورا-همنفس طلبه

هو الحی.باسلام.گاهی دستم به قلم می رود. داستان همسرتان را خواندم . جای کار دارد اما قالب و چارچوب محکمی دارد.اجزای داستان بسیار دقیق چیده شده اند طوری که خواننده می تواند شخصیتها و مکان ها را تصور کند.داستان می توانست با کشش بیشتری همراه شود بهتربود اینقدر سریع به انتها نمی رسید. نتیجه گیری بقال روستا و مردم از رفتن روحانی به منزل شهید خیلی پخته به نظر نمی رسید می توانست با کشش بیشتر داستان این قضاوت ناجوانمردانه را پخته تر و معقول تر جلوه داد.اما همسرتان استعداد بسیار خوبی دارند شاید قبلا" هم نوشته اند. چون به نظر کار اول نیست پختگی خوبی در داستان است. ببخشید اگر جسارت کردم و نقد کردم.

بانوی بهار

گمونم با گوشی کامنت میذارم نمیاد دو بار نوشتم داستان جالبی بود این داستان باید باید باید ادامه داشته باشه ضمن این که یه کوچولو ویرایش میخواد و اگه به زبان محاوره نوشته بشه به نظرم قشنگتره چادر گل گلی منو یاد دختر خودت انداخت این دخترها همیشه جلوی چشم بابا هستن ![ماچ]

مادر

سلام اینقد ساده و روان بود که حس کردم منم همراهشون از اون کوچه گذشتم ...حرفای مردم رو چه خوب گفتن آقاتون بعضیا منتظر فرصتن تا حرف در بیارن بهرحال خیلی قشنگ بود

غزاله

خیلی قشنگ نوشته شده بود.منتظر ادامه اش هستم.

استاذنا

دو دو تا چهار تا! یک مسئله ی خیلی خیلی سخت ریاضی تا حالا اون حسی رو که بعد از حل کردن یک مسئله ی سخت به انسان دست می ده چشیدید؟ خیلی لذت بخشه! اگر می خوای این حس رو درک کنی و ریاضیتونم خوبه، بیاید به ادامه مطلب