نمیدونی

نمیدونی میدونی ؟؟؟؟؟؟

 

نمیدونی چقدر سخته وقتی کسی که تو اون رو به خاطر خودش دوست داشتی بگه من الان هم به خاطر بچه 

نمیتونم کاری بکنی 

میتونی من رو بفهمی نه یک بار که سه بار این حرف رو بهت زده باشه 

دل آدم میگیره خیلی و خودت رو تنها میبینی بدون هیچ پشت و پناهی بدون پشتیبانی تنهای تنها

 

/ 0 نظر / 12 بازدید